Hikari Naval Yard (Japanese Navy)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Hikari Naval Yard 光海軍工廠 Hikari Kaigun Kosho