Hara Keitaro

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Vice Admiral Hara Keitaro 原敬太郎 (13 Oct 1885 - 13 Jan 1963) was a Japanese naval officer. 33rd class of Naval Academy (34th place out of 171 graduates).

History

date rank title job
13 Oct 1885 born
28 Nov 1905 Midshipman Crew, Itsukushima
30 Aug 1906 Crew, Shikishima
28 Sept 1906 Crew, Tsushima
20 Dec 1906 Sublieutenant
28 Sept 1907 Crew, Shirakumo
30 Mar 1908 Crew, Nisshin
25 Sept 1908 Lieutenant JG
20 Jan 1909 Student, Basic course, Naval Gunnery School
20 Apr 1909 Student, Basic course, Naval Torpedo School
5 Aug 1909 Crew, Yunagi
22 May 1911 Student, B-course, Naval College
1 Dec 1911 Lieutenant Student, Advanced course, Naval Gunnery School
22 May 1912 Division commander, Kashima
24 May 1913 Wait for appointment
31 Jul 1913 Division commander, Yamato
16 Dec 1913 Division commander, Suwo
16 Aug 1914 Staff, Ominato Guard District
1 Dec 1914 Instructor / Secretary, Naval Academy
13 Dec 1915 Instructor / Adjutant, Naval Academy
1 Oct 1917 Instructor / Adjutant, Naval Academy
1 Dec 1917 Lt Commander Division commander, Kongo
12 Nov 1918 Member, Yokosuka Naval District
1 Dec 1918 Student, A-course, Naval College
1 Dec 1920 Chief Gunner, Fuso
20 Nov 1921 Staff, Naval Education Command
1 Dec 1921 Commander
1 Apr 1923 Staff, Education Bureau, Ministry of Navy
1 Dec 1924 Staff, First Fleet / Staff, Combined Fleet
20 Oct 1925 Member, Yokosuka Naval District
1 Dec 1925 Captain
10 Dec 1925 official trip to Europe, US
20 Aug 1926 return
1 Oct 1926 Chief Instructor, Naval Gunnery School
10 Aug 1928 Member, Yokosuka Naval District
1 Oct 1928 Chief Equipment officer, Haguro
25 Apr 1929 Commanding officer, Haguro
30 Nov 1929 Commanding officer, Ise
1 Dec 1930 Attendant, Naval General Staff
10 Oct 1931 Commanding officer, Nagato
1 Dec 1931 Rear Admiral Superintendent, Naval Gunnery School
15 Nov 1934 Commander, 6th Squadron
15 Nov 1935 Vice Admiral Commander, 1st Squadron
1 Jun 1936 Commander, 3rd Squadron
1 Dec 1936 Commander, Chinkai Guard District
1 Dec 1937 Attendant, Naval General Staff
15 Mar 1938 Wait for appointment
25 Mar 1938 reserved
13 Jan 1963 died (77)


military assignment
Preceded by
Ono Hiroshi
Superintendent, Naval Gunnery School
1 Dec 1931 - 15 Nov 1934
Succeeded by
Uno Sekizo
Preceded by
Inoue Tsugumatsu
Commander, Chinkai Guard District
1 Dec 1936 - 1 Dec 1937
Succeeded by
Arichi Jugoro


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney

33rd class of Naval Academy
AdmiralToyoda Soemu, Toyoda Teijiro
Vice AdmiralAnno Kiyoshi, Arichi Jugoro, Arima Yutaka, Hamada Kichijiro, Hara Keitaro, Idemitsu Mambei, Inoue Choji, Nakamura Kamezaburo, Ono Yaichi, Sakano Tsuneyoshi, Sugisaka Teijiro, Yamashita Kanemitsu
Rear AdmiralAkiyama Toraroku, Ara Tadasu, Arima Seiho, Asai Kenji, Ban Jiro, Hani Rokuro, Hattori Masakazu, Ichikawa Daijiro, Ishikawa Tetsushiro, Kawagoe Tadamitsu, Kawamura Shigemoto, Kitagawa Kiyoshi, Ko Yasuo, Komaki Wasuke, Kuragano Akira, Kurata Tadashi, Mounai Isao, Tachibana Hajime, Tajiri Toshiro, Teramoto Takeji, Uematsu Toma, Watanabe Saburo, Yamada Chuji
CaptainWatanabe Migiwa