Ethnic groups in People's Republic of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ethnic groups in People's Republic of China based on 2010 census.

Nation wide

no ethnic groups pinyin code population
(2010)
percentage distribution summary language group note
1 Han 汉族 Han Zu HA 1,220,844,520 91.5992% Sinitic
2 Zhuang 壮族 Zhuang Zu ZH 16,926,381 1.2700% GX (85%), YN (7%), GD (5%) Zhuang-Tai
3 Hui 回族 Hui Zu HU 10,586,087 0.7943% NX (21%), GS (12%), XJ (9%), HA (9%)
4 Manchu 满族 Man Zu MA 10,387,958 0.7794% LN (51%), HE (21%), JL (8%), HL (7%) Tungusic
5 Uyghur 维吾尔族 Weiwuer Zu UG 10,069,346 0.7555% XJ (99%) Turkic
6 Hmong 苗族 Miao Zu MH 9,426,007 0.7072% GZ (42%), HN (22%), YN (13%) Hmong-Mien
7 Yi 彝族 Yi Zu YI 8,714,393 0.6538% YN (58%), SC (30%), GZ (10%) Lolo-Burmese
8 Tujia 土家族 Tujia Zu TJ 8,353,912 0.6268% HN (32%), HB (25%), GZ (17%), CQ (17%) Sino-Tibetan
9 Tibetan 藏族 Zang Zu ZA 6,282,187 0.4713% XZ (43%), SC (24%), QH (22%), GS (8%) Tibetic
10 Mongol 蒙古族 Menggu Zu MG 5,981,840 0.4488% NM (71%), LN (11%) Mongolic
11 Dong 侗族 Dong Zu DO 2,879,974 0.2161% GZ (50%), HN (30%), GX (11%) Kam-Sui
12 Bouyei 布依族 Buyi Zu BY 2,870,034 0.2153% GZ (87%), ZJ (4%) Zhuang-Tai
13 Yao 瑶族 Yao Zu YA 2,796,003 0.2098% GX (53%), HN (26%), GD (10%), YN (8%) Hmong-Mien
14 Bai 白族 Bai Zu BA 1,933,510 0.1451% YN (81%), GZ (9%), HN (6%) Sinitic
15 Korean 朝鲜族 Chaoxian Zu CS 1,830,929 0.1374% JL (57%), HL (18%), LN (13%) Koreanic
16 Hani 哈尼族 Hani Zu HN 1,660,932 0.1246% YN (98%) Lolo-Burmese
17 Li 黎族 Li Zu LI 1,463,064 0.1098% HI (86%), GZ (9%) Zhuang-Tai
18 Kazakh 哈萨克族 Hasake Zu KZ 1,462,588 0.1097% XJ (97%) Turkic
19 Dai 傣族 Dai Zu DA 1,261,311 0.0946% YN (97%) Zhuang-Tai
20 She 畲族 She Zu SH 708,651 0.0532% FJ (52%), ZJ (23%), JX (13%), GZ (5%) Hmong-Mien
21 Lisu 傈僳族 Lisu Zu LS 702,839 0.0527% YN (95%), SC (3%) Lolo-Burmese
22 Dongxiang 东乡族 Dongxiang Zu DX 621,500 0.0466% GS (88%), XJ (10%) Mongolic
23 Gelao 仡佬族 Gelao Zu GL 550,746 0.0413% GZ (90%), ZJ (3%) Zhuang-Tai
24 Lahu 拉祜族 Lahu Zu LH 485,966 0.0365% YN (98%) Lolo-Burmese
25 Wa 佤族 Wa Zu WA 429,709 0.0322% YN (93%) Mon-Khmer
26 Sui 水族 Shui Zu SU 411,847 0.0309% GZ (85%), GX (3%), JS (3%) Zhuang-Tai
27 Nakhi 纳西族 Naxi Zu NX 326,295 0.0245% YN (95%), SC (3%) Qiangic
28 Qiang 羌族 Qiang Zu QI 309,576 0.0232% SC (95%) Qiangic
29 Tu 土族 Tu Zu TU 289,565 0.0217% QH (71%), GS (11%) Mongolic
30 Mulao 仫佬族 Mulao Zu ML 216,257 0.0162% GX (80%), GZ (12%), GD (5%) Zhuang-Tai
31 Xibe 锡伯族 Xibo Zu XB 190,481 0.0143% LN (70%), XJ (18%), HL (4%) Tungusic
32 Kyrgyz 柯尔克孜族 Keerkezi Zu KG 186,708 0.0140% XJ (97%) Turkic
33 Jingpo 景颇族 Jingpo Zu JP 147,828 0.0111% YN (97%) Tibetic
34 Daur 达斡尔族 Dawoer Zu DU 131,992 0.0099% NM (58%), HL (31%) Mongolic
35 Salar 撒拉族 Sala Zu SL 130,607 0.0098% QH (82%), GS (10%) Turkic
36 Blang 布朗族 Bulang Zu BL 119,639 0.0090% YN (97%) Mon-Khmer
37 Maonan 毛南族 Maonan Zu MN 101,192 0.0076% GX (65%), GZ (27%), GD (5%) Zhuang-Tai
38 Tajik 塔吉克族 Tajike Zu TA 51,069 0.0038% XJ (93%) Iranian
39 Pumi 普米族 Pumi Zu PM 42,861 0.0032% YN (98%) Qiangic
40 Achang 阿昌族 Achang Zu AC 39,555 0.0030% YN (96%) Lolo-Burmese
41 Nu 怒族 Nu Zu NU 37,523 0.0028% YN (85%) Lolo-Burmese
42 Evenki 鄂温克族 Ewenke Zu EW 30,875 0.0023% NM (85%), HL (9%) Tungusic
43 Gin 京族 Jing Zu GI 28,199 0.0021% GX (83%), GZ (4%), YN (3%) Mon-Khmer
44 Jino 基诺族 Jinuo Zu JN 23,143 0.0017% YN (98%) Lolo-Burmese
45 Deang 德昂族 Deang Zu DE 20,556 0.0015% YN (98%) Mon-Khmer
46 Bonan 保安族 Baoan Zu BO 20,074 0.0015% GS (91%), QH (5%) Mongolic
47 Russian 俄罗斯族 Eluosi Zu RS 15,393 0.0012% XJ (55%), NM (30%) Slavonic
48 Yugur 裕固族 Yugu Zu YG 14,378 0.0011% GS (90%) Turkic / Mongolic
49 Uzbek 乌孜别克族 Wuzibeke Zu UZ 10,569 0.0008% XJ (96%) Turkic
50 Monba 门巴族 Menba Zu MB 10,561 0.0008% XZ (91%) Tibetic
51 Oroqen 鄂伦春族 Eluchun Zu OR 8,659 0.0006% HL (46%), NM (42%) Tungusic
52 Derung 独龙族 Delong Zu DR 6,930 0.0005% YN (92%) Tibetic
53 Hezhen 赫哲族 Hezhe Zu HZ 5,354 0.0004% HL (67%) Tungusic
54 Gaoshan 高山族 Gaoshan Zu GS 4,009 0.0003% HA (19%), FJ (11%), GX (7%), LN (5%) Austronesian
55 Lhoba 珞巴族 Luoba Zu LB 3,682 0.0003% XJ (95%) Sino-Tibetan
56 Tatar 塔塔尔族 Tataer Zu TT 3,556 0.0003% XJ (91%) Turkic
Unidentified 640,101 0.0480%
Naturalized 1,448 0.0001%
Total 1,332,810,869 100.0000%

language families

distributions

Han people

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Guangdong 102,253,138 8.3756% 98.0182%
2 Shandong 95,066,830 7.7870% 99.2422%
3 Henan 92,908,354 7.6102% 98.8072%
4 Jiangsu 78,276,015 6.4116% 99.5106%
5 Sichuan 75,509,724 6.1850% 93.8971%
6 Hebei 68,861,333 5.6405% 95.8347%
7 Hunan 59,149,353 4.8450% 90.0284%
8 Anhui 59,104,826 4.8413% 99.3350%
9 Hubei 54,769,192 4.4862% 95.6872%
10 Zhejiang 53,212,194 4.3586% 97.7681%
11 Jiangxi 44,415,487 3.6381% 99.6582%
12 Shaanxi 37,137,743 3.0420% 99.4919%
13 Liaoning 37,103,174 3.0391% 84.8143%
14 Heilongjiang 36,939,181 3.0257% 96.4117%
15 Fujian 36,097,362 2.9568% 97.8401%
16 Shanxi 35,618,454 2.9175% 99.7377%
17 Yunnan 30,617,580 2.5079% 66.6080%
18 Guangxi 28,916,096 2.3685% 62.8286%
19 Chongqing 26,909,061 2.2041% 93.2846%
20 Jilin 25,267,110 2.0696% 92.0383%
21 Gansu 23,164,817 1.8974% 90.5750%
22 Shanghai 22,743,033 1.8629% 98.8002%
23 Guizhou 22,344,156 1.8302% 64.3024%
24 Neimenggu 19,650,665 1.6096% 79.5370%
25 Beijing 18,811,154 1.5408% 95.9147%
26 Tianjin 12,607,276 1.0327% 97.4386%
27 Xinjiang 8,829,994 0.7233% 40.4752%
28 Hainan 7,246,067 0.5935% 83.5620%
29 Ningxia 4,086,367 0.3347% 64.8491%
30 Qinghai 2,983,521 0.2444% 53.0241%
31 Xizang 245,263 0.0201% 8.1695%
total 1,220,844,520 100.0000% 91.5992%

Hui people

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Ningxia 2,173,820 20.5346% 34.4977%
2 Gansu 1,258,641 11.8895% 4.9213%
3 Xinjiang 983,015 9.2859% 4.5060%
4 Henan 957,964 9.0492% 1.0187%
5 Qinghai 834,298 7.8810% 14.8274%
6 Yunnan 698,265 6.5960% 1.5190%
7 Hebei 570,170 5.3860% 0.7935%
8 Shandong 535,679 5.0602% 0.5592%
9 Anhui 328,062 3.0989% 0.5513%
10 Beijing 249,223 2.3542% 1.2707%
11 Liaoning 245,798 2.3218% 0.5618%
12 Neimenggu 221,483 2.0922% 0.8964%
13 Guizhou 184,788 1.7455% 0.5317%
14 Tianjin 177,734 1.6789% 1.3737%
15 Shaanxi 138,716 1.3103% 0.3716%
16 Jiangsu 130,757 1.2351% 0.1662%
17 Jilin 118,799 1.1222% 0.4327%
18 Fujian 115,978 1.0955% 0.3143%
19 Sichuan 104,544 0.9875% 0.1300%
20 Heilongjiang 101,749 0.9611% 0.2655%
21 Hunan 94,705 0.8946% 0.1441%
22 Shanghai 78,163 0.7383% 0.3395%
23 Hubei 67,185 0.6346% 0.1173%
24 Shanxi 59,709 0.5640% 0.1671%
25 Guangdong 45,073 0.4257% 0.0432%
26 Zhejiang 38,192 0.3607% 0.0701%
27 Guangxi 32,319 0.3052% 0.0702%
28 Xizang 12,630 0.1193% 0.4207%
29 Hainan 10,670 0.1007% 0.1230%
30 Chongqing 9,056 0.0855% 0.0313%
31 Jiangxi 8,902 0.0840% 0.0199%
total 10,586,087 100.0000% 0.7943%

Altaic and Indo-European people

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Xinjiang 11,955,034 38.0207% 54.7998%
2 Liaoning 6,372,490 20.2665% 14.5669%
3 Neimenggu 4,813,574 15.3086% 19.4831%
4 Hebei 2,365,864 7.5241% 3.2925%
5 Jilin 2,057,609 6.5438% 7.4950%
6 Heilongjiang 1,262,365 4.0147% 3.2947%
7 Gansu 654,406 2.0812% 2.5587%
8 Beijing 466,564 1.4838% 2.3789%
9 Qinghai 428,165 1.3616% 7.6094%
10 Shandong 135,247 0.4301% 0.1411%
11 Henan 129,820 0.4128% 0.1380%
12 Tianjin 127,042 0.4040% 0.9818%
13 Guangdong 86,561 0.2752% 0.0829%
14 Guizhou 74,452 0.2367% 0.2142%
15 Shanghai 68,506 0.2178% 0.2976%
16 Sichuan 60,602 0.1927% 0.0753%
17 Jiangsu 48,987 0.1557% 0.0622%
18 Yunnan 46,386 0.1475% 0.1009%
19 Zhejiang 40,492 0.1287% 0.0743%
20 Ningxia 34,776 0.1105% 0.5518%
21 Hubei 32,596 0.1036% 0.0569%
22 Shaanxi 28,216 0.0897% 0.0755%
23 Hunan 27,596 0.0877% 0.0420%
24 Fujian 23,902 0.0760% 0.0647%
25 Guangxi 22,631 0.0719% 0.0491%
26 Shanxi 19,001 0.0604% 0.0532%
27 Anhui 15,503 0.0493% 0.0260%
28 Chongqing 13,617 0.0433% 0.0472%
29 Jiangxi 12,490 0.0397% 0.0280%
30 Hainan 10,753 0.0341% 0.1240%
31 Xizang 8,194 0.0260% 0.2779%
total 31,443,441 100.0000% 2.3591%

Sino-Tibetan people except Han

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Yunnan 10,121,612 34.8040% 22.0194%
2 Sichuan 4,540,217 15.6119% 5.6458%
3 Hunan 2,755,389 9.4746% 4.1938%
4 Xizang 2,732,607 9.3963% 91.0212%
5 Guizhou 2,456,631 8.4473% 7.0697%
6 Hubei 2,112,667 7.2645% 3.6910%
7 Chongqing 1,413,233 4.8595% 4.8992%
8 Qinghai 1,377,804 4.7377% 24.4867%
9 Gansu 492,142 1.6922% 1.9242%
10 Zhejiang 301,143 1.0355% 0.5532%
11 Guangdong 284,625 0.9787% 0.2728%
12 Fujian 112,616 0.3872% 0.3052%
13 Jiangsu 75,197 0.2585% 0.0955%
14 Shanghai 52,387 0.1801% 0.2275%
15 Beijing 41,191 0.1416% 0.2100%
16 Xinjiang 30,430 0.1046% 0.1394%
17 Shandong 25,868 0.0889% 0.0270%
18 Guangxi 23,532 0.0809% 0.0511%
19 Hebei 19,056 0.0655% 0.0265%
20 Anhui 17,661 0.0607% 0.0296%
21 Shaanxi 12,893 0.0443% 0.0345%
22 Tianjin 12,009 0.0412% 0.0928%
23 Henan 11,602 0.0398% 0.0123%
24 Neimenggu 11,069 0.0380% 0.0448%
25 Liaoning 10,833 0.0372% 0.0247%
26 Jiangxi 10,440 0.0358% 0.0234%
27 Shanxi 8,078 0.0277% 0.0226%
28 Hainan 7,685 0.0264% 0.0886%
29 Jilin 4,087 0.0140% 0.0148%
30 Heilongjiang 3,931 0.0135% 0.0102%
31 Ningxia 3,058 0.0105% 0.0485%
total 29,081,693 100.0000% 2.1819%

Hmong-Mien people

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Guizhou 4,045,837 31.2887% 11.6431%
2 Hunan 2,776,676 21.4735% 4.2262%
3 Guangxi 1,969,851 15.2339% 4.2800%
4 Yunnan 1,423,467 11.0084% 3.0967%
5 Guangdong 557,785 4.3136% 0.5346%
6 Zhejiang 486,050 3.7588% 0.8930%
7 Chongqing 484,011 3.7431% 1.6779%
8 Fujian 459,200 3.5512% 1.2446%
9 Hubei 183,257 1.4172% 0.3201%
10 Sichuan 166,884 1.2906% 0.2075%
11 Jiangxi 102,792 0.7949% 0.2306%
12 Hainan 82,187 0.6355% 0.9477%
13 Jiangsu 54,848 0.4241% 0.0697%
14 Shanghai 37,998 0.2938% 0.1650%
15 Beijing 17,685 0.1367% 0.0901%
16 Anhui 16,709 0.1292% 0.0280%
17 Hebei 11,875 0.0918% 0.0165%
18 Shandong 9,655 0.0746% 0.0100%
19 Xinjiang 8,735 0.0675% 0.0400%
20 Henan 5,284 0.0408% 0.0056%
21 Liaoning 4,983 0.0385% 0.0113%
22 Tianjin 4,799 0.0371% 0.0370%
23 Neimenggu 3,869 0.0299% 0.0156%
24 Shaanxi 3,604 0.0278% 0.0096%
25 Heilongjiang 3,106 0.0240% 0.0081%
26 Shanxi 2,701 0.0208% 0.0075%
27 Jilin 1,836 0.0141% 0.0066%
28 Gansu 1,811 0.0140% 0.0070%
29 Ningxia 1,432 0.0110% 0.0227%
30 Qinghai 1,173 0.0090% 0.0208%
31 Xizang 561 0.0043% 0.0186%
total 12,930,661 100.0000% 0.9701%

Tai-Kadai people

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Guangxi 15,034,733 56.3503% 32.6673%
2 Guizhou 5,027,676 18.8437% 14.4687%
3 Yunnan 2,517,259 9.4347% 5.4762%
4 Hainan 1,313,446 4.9228% 15.1467%
5 Guangdong 1,084,990 4.0665% 1.0400%
6 Hunan 895,187 3.3551% 1.3625%
7 Zhejiang 335,719 1.2582% 0.6168%
8 Fujian 80,009 0.2998% 0.2168%
9 Hubei 71,164 0.2667% 0.1243%
10 Jiangsu 70,768 0.2652% 0.0899%
11 Shanghai 36,890 0.1382% 0.1602%
12 Sichuan 33,248 0.1246% 0.0413%
13 Beijing 25,765 0.0965% 0.1313%
14 Hebei 24,758 0.0927% 0.0344%
15 Anhui 16,190 0.0606% 0.0272%
16 Chongqing 16,032 0.0600% 0.0555%
17 Jiangxi 15,729 0.0589% 0.0352%
18 Henan 14,058 0.0526% 0.0149%
19 Shandong 13,162 0.0493% 0.0137%
20 Tianjin 9,452 0.0354% 0.0730%
21 Liaoning 8,483 0.0317% 0.0193%
22 Xinjiang 8,190 0.0306% 0.0375%
23 Shaanxi 5,922 0.0221% 0.0158%
24 Neimenggu 4,876 0.0182% 0.0197%
25 Shanxi 3,568 0.0133% 0.0099%
26 Heilongjiang 3,453 0.0129% 0.0090%
27 Jilin 3,095 0.0116% 0.0112%
28 Gansu 2,954 0.0110% 0.0115%
29 Ningxia 1,808 0.0067% 0.0286%
30 Qinghai 1,684 0.0063% 0.0299%
31 Xizang 538 0.0020% 0.0179%
total 26,680,806 100.0000% 2.0018%

Mon-Khmer people

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Yunnan 538,451 90.0264% 1.1713%
2 Guangxi 24,033 4.0182% 0.0522%
3 Shandong 6,066 1.0142% 0.0063%
4 Guangdong 5,759 0.9628% 0.0055%
5 Zhejiang 3,478 0.5815% 0.0063%
6 Guizhou 2,039 0.3409% 0.0058%
7 Jiangsu 1,978 0.3307% 0.0025%
8 Fujian 1,833 0.3064% 0.0049%
9 Sichuan 1,786 0.2986% 0.0022%
10 Henan 1,783 0.2981% 0.0018%
11 Shanghai 1,546 0.2584% 0.0067%
12 Anhui 1,207 0.2018% 0.0020%
13 Hunan 1,148 0.1919% 0.0017%
14 Jiangxi 1,092 0.1825% 0.0024%
15 Chongqing 895 0.1496% 0.0031%
16 Hebei 808 0.1350% 0.0011%
17 Hubei 681 0.1138% 0.0011%
18 Neimenggu 564 0.0942% 0.0022%
19 Shanxi 484 0.0809% 0.0013%
20 Beijing 467 0.0780% 0.0023%
21 Hainan 464 0.0775% 0.0053%
22 Tianjin 262 0.0438% 0.0020%
23 Liaoning 259 0.0433% 0.0005%
24 Xinjiang 237 0.0396% 0.0010%
25 Gansu 220 0.0367% 0.0008%
26 Shaanxi 195 0.0326% 0.0005%
27 Jilin 151 0.0252% 0.0005%
28 Heilongjiang 98 0.0163% 0.0002%
29 Xizang 52 0.0086% 0.0017%
30 Ningxia 34 0.0056% 0.0005%
31 Qinghai 33 0.0055% 0.0005%
total 598,103 100.0000% 0.0448%

Austronesian people

see Gaoshan people.

Unidentified

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Guizhou 612,780 95.7317% 1.7634%
2 Zhejiang 9,521 1.4874% 0.0174%
3 Yunnan 3,415 0.5335% 0.0074%
4 Fujian 2,812 0.4393% 0.0076%
5 Xizang 2,317 0.3619% 0.0771%
6 Jiangsu 2,222 0.3471% 0.0028%
7 Guangdong 2,197 0.3432% 0.0021%
8 Hubei 751 0.1173% 0.0013%
9 Jiangxi 650 0.1015% 0.0014%
10 Shanghai 583 0.0910% 0.0025%
11 Hunan 487 0.0760% 0.0007%
12 Sichuan 368 0.0574% 0.0004%
13 Chongqing 209 0.0326% 0.0007%
14 Guangxi 205 0.0320% 0.0004%
15 Beijing 196 0.0306% 0.0009%
16 Gansu 196 0.0306% 0.0007%
17 Anhui 174 0.0271% 0.0002%
18 Shandong 125 0.0195% 0.0001%
19 Hebei 123 0.0192% 0.0001%
20 Xinjiang 101 0.0157% 0.0004%
21 Henan 99 0.0154% 0.0001%
22 Hainan 90 0.0140% 0.0010%
23 Tianjin 83 0.0129% 0.0006%
24 Shanxi 75 0.0117% 0.0002%
25 Heilongjiang 67 0.0104% 0.0001%
26 Neimenggu 62 0.0096% 0.0002%
27 Liaoning 61 0.0095% 0.0001%
28 Shaanxi 48 0.0074% 0.0001%
29 Ningxia 40 0.0062% 0.0006%
30 Jilin 24 0.0037% 0.0000%
31 Qinghai 20 0.0031% 0.0003%
total 640,101 100.0000% 0.0480%

Naturalized

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Yunnan 200 13.8121% 0.0004%
2 Henan 195 13.4668% 0.0002%
3 Guangdong 170 11.7403% 0.0001%
4 Hunan 93 6.4226% 0.0001%
5 Guangxi 83 5.7320% 0.0001%
5 Jiangxi 83 5.7320% 0.0001%
7 Fujian 82 5.6629% 0.0002%
8 Hubei 72 4.9723% 0.0001%
9 Sichuan 55 3.7983% 0.0000%
10 Gansu 49 3.3839% 0.0001%
10 Jiangsu 49 3.3839% 0.0000%
12 Anhui 47 3.2458% 0.0000%
13 Xinjiang 35 2.4171% 0.0001%
14 Liaoning 31 2.1408% 0.0000%
15 Shaanxi 27 1.8646% 0.0000%
16 Shanxi 22 1.5193% 0.0000%
17 Shandong 21 1.4502% 0.0000%
18 Beijing 20 1.3812% 0.0001%
19 Heilongjiang 16 1.1049% 0.0000%
20 Hebei 15 1.0359% 0.0000%
21 Zhejiang 14 0.9668% 0.0000%
22 Hainan 12 0.8287% 0.0001%
23 Chongqing 11 0.7596% 0.0000%
24 Neimenggu 9 0.6215% 0.0000%
24 Shanghai 9 0.6215% 0.0000%
26 Tianjin 7 0.4834% 0.0000%
27 Guizhou 6 0.4143% 0.0000%
28 Ningxia 5 0.3453% 0.0000%
28 Qinghai 5 0.3453% 0.0000%
30 Jilin 4 0.2762% 0.0000%
31 Xizang 1 0.0690% 0.0000%
total 1,448 100.0000% 0.0001%

reference