Emperor of Vietnam

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Emperor of Vietnam (en) / ヴェトナム皇帝 (ja)

list

Nguyen dynasty

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign note
The To 世祖 高皇帝 Nguyen Phuc Anh 阮福暎 1802 3 Feb 1820 Gia Long 嘉隆
Thanh To 聖祖 仁皇帝 Nguyen Phuc Kieu 阮福晈 14 Feb 1820 20 Jan 1841 Minh Mang 明命
Hien To 憲祖 章皇帝 Nguyen Phuc Tuyen 阮福暶 11 Feb 1841 10 Apr 1847 Thieu Tri 紹治
Duc Tong 翼宗 英皇帝 Nguyen Phuc Thì 阮福時 1847 17 Jul 1883 Tu Duc 嗣德
Cong Tong 恭宗 惠皇帝 Nguyen Phuc Ung Chan 阮福膺禛 20 Jul 1883 23 Jul 1883 Duc Duc 育德
Nguyen Phuc Thang 阮福昇 23 Jul 1883 29 Nov 1883 Hiep Hoa 協和
Gian Tong 簡宗 毅皇帝 Nguyen Phuc Hao 阮福昊 2 Dec 1883 31 Jul 1884 Kien Phuc 建福
出帝 Nguyen Phuc Minh 阮福明 2 Aug 1884 19 Sept 1885 Ham Nghi 咸宜
Canh Tong 景宗 純皇帝 Nguyen Phuc Bien 阮福昪 19 Sept 1885 28 Jan 1889 Dong Khanh 同慶
Nguyen Phuc Chieu 阮福昭 2 Feb 1889 3 Sept 1907 Thanh Thai 成泰
Nguyen Phuc Hoang 阮福晃 5 Sept 1907 3 Nov 1916 Duy Tan 維新
Hoang Tong 弘宗 宣皇帝 Nguyen Phuc Tuan 阮福晙 18 May 1916 6 Nov 1925 Khai Dinh 啓定
Nguyen Phuc Thien 阮福晪 8 Jan 1926 30 Aug 1945 Bao Dai 保大

reference