Duke Katsura

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Duke Katsura 桂公爵家 Katsura Koshaku-ke was a family with peerage grade Duke 公爵 Koshaku.

Head of House

with peerage title

 1. 1895-1913 Katsura Taro 桂太郎 (1847-1913) 1895 Viscount, 1902 Count, 1907 Marquis, 1911 Duke (Japan)
 2. 1913-1947 Katsura Kotaro 桂廣太郎 (1908-2002)

after peerage renounced

family tree

+- Katsura Yoichiemon
  +- 1. Katsura Taro (Duke)
   +- Katsura Yoichi
   | +- 2. Katsura Kotaro (Duke)
   +- Inoue Saburo (Marquis)