Duke Ichijo

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Duke Ichijo 一条公爵家 Ichijo Koshaku-ke was a family with peerage grade Duke 公爵 Koshaku.

Head of House

before 1884 peerage act

with peerage title

 1. 1884-1924 Ichijo Saneteru 一條實輝 (1866-1924) 1884 Duke
 2. 1924-1947 Ichijo Sanetaka 一條實孝 (1880-1959)

after peerage abolished

family tree

Ichijo Tadayoshi (1774-1837)
+- Ichijo Sanemichi (1788-1805)
+- Ichijo Tadaka (1812 - 1863)
  +- Ichijo Saneyoshi (1835 - 1868)
  | +- Ichijo Yoshiko (1868 - 1899) = 1. Ichijo Saneteru (1866 - 1924)
  |   +- Ichijo Tsuneko (1885 - 1956) = 2. Ichijo Sanetaka (1880 - 1959)
  |   | +- Ichijo Sanefumi (1917 - )
  |   +- Ichijo Sanemoto (1901 - 1972)
  |   +- Ichijo Tokiko (1902 - 1971) = Prince Hiroyoshi (1897 - 1938)
  |   +- Ichijo Naoko (1908 - 1991) = Prince Haruhito (1902 - 1988)
  +- Ichijo Haruko (1849 - 1914) = Emperor Meiji (1852 - 1912)
Emperor Goyozei (15 Dec 1571 - 26 Aug 1617)
+- Ichijo Akiyoshi (1605 - 1672)
  +- Daigo Fuyumoto (1648 - 1697)
   +- Daigo Fuyuhiro (1679 - 1756)
     +- Daigo Tsunetane (1717 - 1781)
      +- Daigo Teruhisa (1760 - 1801)
        +- Shijo Takaari (1792 - 1857)
         +- Shijo Takauta (1828 - 1898)
           +- 1. Ichijo Saneteru (1866 - 1924) = Ichijo Yoshiko (1868 - 1899)
            +- Ichijo Tsuneko (1885 - 1956) = 2. Ichijo Sanetaka (1880 - 1959)
            | +- Ichijo Sanefumi (1917 - )
            +- Ichijo Tokiko (1902 - 1971) = Prince Hiroyoshi (1897 - 1938)
            +- Ichijo Naoko (1908 - 1991) = Prince Haruhito (1902 - 1988)
Oimikado Tsunehisa (1781 - 1859)
+- Oimikado Iekoto (1818 - 1885)
  +- Oimikado Morosaki (1853 - 1926)
   +- 2. Ichijo Sanetaka (1880 - 1959) = Ichijo Tsuneko (1885 - 1956)
     +- Ichijo Sanefumi (1917 - )

Branches