Director General, Defense Agency (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Director General, Defense Agency (防衛庁長官 Boei Cho Chokan)

list of Directors General, Defense Agency

no date of
appointment
name administration note
1 1 Jul 1954 Kimura Tokutaro Yoshida 5
2 10 Dec 1954 Omura Seiichi Hatoyama I. 1
3 19 Mar 1955 Sugihara Arata Hatoyama I. 2
4 31 Jul 1955 Sunada Shigemasa Hatoyama I. 2
5 22 Nov 1955 Funada Naka Hatoyama I. 3
23 Dec 1956 Ishibashi Tanzan Ishibashi acting
6 31 Jan 1957 Kishi Nobusuke Ishibashi
7 2 Feb 1957 Kodaki Akira Ishibashi
Kishi 1
8 10 Jul 1957 Tsushima Juichi Kishi 1
9 12 Jun 1958 Sato Gisen Kishi 2
10 12 Jan 1959 Ino Shigejiro Kishi 2
11 18 Jun 1959 Akagi Munenori Kishi 2
12 19 Jul 1960 Esaki Masumi Ikeda 1
13 8 Dec 1960 Nishimura Naomi Ikeda 2
14 18 Jul 1961 Fujieda Sensuke Ikeda 2
15 18 Jul 1962 Shiga Kenjiro Ikeda 2
16 18 Jul 1963 Fukuda Tokuyasu Ikeda 2
Ikeda 3
17 18 Jul 1964 Koizumi Junya Ikeda 3
Sato 1
18 3 Jun 1965 Matsuno Raizo Sato 1
19 1 Aug 1966 Kanbayashiyama Eikichi Sato 1
20 3 Dec 1966 Masuda Kaneshichi Sato 1
Sato 2
21 30 Nov 1968 Arita Kiichi Sato 2
22 14 Jan 1970 Nakasone Yasuhiro Sato 3
23 5 Jul 1971 Masuhara Keikichi Sato 3
24 8 Aug 1971 Nishimura Naomi Sato 3
25 3 Dec 1971 Esaki Masumi Sato 3
26 7 Jul 1972 Masuhara Keikichi Tanaka K. 1
Tanaka K. 2
27 29 May 1973 Yamanaka Sadanori Tanaka K. 2
28 11 Nov 1974 Uno Sosuke Tanaka K. 2
29 9 Dec 1974 Sakata Michita Miki
30 24 Dec 1976 Mihara Asao Fukuda T.
31 28 Nov 1977 Kanemaru Shin Fukuda T.
32 7 Dec 1978 Yamashita Ganri Ohira 1
33 9 Nov 1979 Kubota Enji Ohira 2
34 4 Feb 1980 Hosoda Kichizo Ohira 2
35 17 Jul 1980 Omura Joji Suzuki Z.
36 30 Nov 1981 Ito Soichiro Suzuki Z.
37 27 Nov 1982 Tanigawa Kazuo Nakasone 1
38 27 Dec 1983 Kurihara Yuko Nakasone 2
39 1 Nov 1984 Kato Koichi Nakasone 2
40 22 Jul 1986 Kurihara Yuko Nakasone 3
41 6 Nov 1987 Kawara Tsutomu Takeshita
42 24 Aug 1988 Tazawa Kichiro Takeshita
43 3 Jun 1989 Yamasaki Taku Uno
44 10 Aug 1989 Matsumoto Juro Kaifu 1
45 28 Feb 1990 Ishikawa Yozo Kaifu 2
46 29 Dec 1990 Ikeda Yukihiko Kaifu 2
47 5 Nov 1991 Miyashita Sohei Miyazawa
48 12 Dec 1992 Nakayama Toshio Miyazawa
49 9 Aug 1993 Nakanishi Keisuke Hosokawa
50 2 Dec 1993 Aichi Kazuo Hosokawa
28 Apr 1994 Hata Tsutomu Hata acting
51 28 Apr 1994 Kanda Atsushi Hata
52 30 Jun 1994 Tamazawa Tokuichiro Murayama
53 8 Aug 1995 Eto Seishiro Murayama
54 11 Jan 1996 Usui Hideo Hashimoto 1
55 7 Nov 1996 Kyuma Fumio Hashimoto 2
56 30 Jul 1998 Nukaga Fukushiro Obuchi
57 20 Nov 1998 Norota Hosei Obuchi
58 5 Oct 1999 Kawara Tsutomu Obuchi
Mori 1
59 4 Jul 2000 Torashima Kazuo Mori 2
60 5 Dec 2000 Saito Toshitsugu Mori 2
61 26 Apr 2001 Nakatani Gen Koizumi 1
62 30 Sep 2002 Ishiba Shigeru Koizumi 1
Koizumi 2
63 27 Sep 2004 Ono Yoshinori Koizumi 2
Koizumi 3
64 31 Oct 2005 Nukaga Fukushiro Koizumi 3
65 26 Sep 2006 Kyuma Fumio Abe S. 1 9 Jan 2007 renamed as Minister of Defense

reference