Director General, Administrative Management Agency (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Director General, Administrative Management Agency 行政管理庁長官 Gyosei Kanri Cho Chokan

list of Directors General

no date of
appointment
name administration note
1 1 Jul 1948 Funada Kyoji Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
2 19 Oct 1948 Ueda Shunkichi Yoshida 2
3 10 Nov 1948 Kudo Tetsuo Yoshida 2
4 16 Feb 1949 Honda Ichiro Yoshida 3
5 28 Jun 1950 Okano Kiyohide Yoshida 3
6 12 Jul 1950 Hirokawa Kozen Yoshida 3
7 4 Jul 1951 Hashimoto Ryugo Yoshida 3
8 18 Jan 1952 Kimura Tokutaro Yoshida 3
9 5 Apr 1952 Noda Uichi Yoshida 3
10 30 Oct 1952 Honda Ichiro Yoshida 4
11 21 May 1953 Tsukada Toichiro Yoshida 5
10 Dec 1954

reference