Colonel General (People's Liberation Army)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Colonel General 大將 Da jiang is second-ever-highest rank for People's Liberation Army. On 27 Sept 1955, 10 senior army officers were appointed, and on 1965 this rank was abolished although the holder retains the title.

List of Colonel Generals

  1. Su Yu 粟裕 (10 Aug 1907 - 5 Feb 1984, Hunan)
  2. Xu Haidong 徐海东 (17 Jun 1900 - 25 Mar 1970, Hubei)
  3. Huang Kecheng 黄克诚 (1 Oct 1902 - 28 Dec 1986, Hunan)
  4. Chen Geng 陈赓 (27 Feb 1903 - 16 Mar 1961, Hunan)
  5. Tan Zheng 谭政 (14 Jun 1906 - 6 Nov 1988, Hunan)
  6. Xiao Jingguang 萧劲光 (4 Jan 1903 - 29 Mar 1989, Hunan)
  7. Zhang Yunyi 张云逸 (10 Aug 1892 - 19 Nov 1974, Guangdong)
  8. Luo Ruiqing 罗瑞卿 (31 May 1906 - 3 Aug 1978, Sichuan)
  9. Wang Shusheng 王树声 (26 May 1905 - 7 Jan 1974, Hubei)
  10. Xu Guangda 许光达 (19 Nov 1908 - 3 Jun 1969, Hunan)

reference