Chief Cabinet Secretary (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Chief Cabinet Secretary 内閣官房長官 Naikaku Kambo Chokan

list of Chiefs Cabinet Secretary

no date of
appointment
name administration note
21 Sept 2005 Hosoda Hiroyuki Koizumi 3
31 Oct 2005 Abe Shinzo Koizumi 3
26 Sept 2006 Shiozaki Yasuhisa Abe (S) 1
27 Aug 2007 Yosano Kaoru Abe (S) 1
26 Sept 2007 Machimura Nobutaka Fukuda (Y)
24 Sept 2008 Kawamura Takeo Aso
41 16 Sept 2009 Hirano Hirofumi Hatoyama (Y)
42 7 Jun 2010 Sengoku Yoshito Kan
43 14 Jan 2011 Edano Yukio Kan
44 2 Sept 2011 Fujimura Osamu Noda
45 26 Dec 2012 Suga Yoshihide Abe (S) 2
Abe (S) 3
incumbent

reference