Attorney General (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Attorney General (法務総裁 Homu Sosai)

list of Attorney Generals

no date of
appointment
name administration note
1 15 Feb 1948 Suzuki Yoshio Katayama
Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
2 7 Nov 1948 Ueda Shunkichi Yoshida 2
Yoshida 3
3 28 Jun 1950 Ohashi Takeo Yoshida 3
4 26 Dec 1951 Kimura Tokutaro Yoshida 3 1 Aug 1952 abolished

reference