Arima Ujiyasu

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Arima Ujiyasu 有馬氏保 (ありま・うじやす、宝暦12年10月22日 - 寛政2年7月29日)

在任

親族

尊属