Aitoku Ichiro

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Rear Admiral Aitoku Ichiro 相德一郎 (17 Dec 1896 - 4 Feb 1974) was a Japanese naval officer. 45th class of Naval Academy (59th place out of 89 graduates).

History

date rank title job
17 Dec 1896 born
24 Nov 1917 Midshipman Crew, Asama
11 Jul 1918 Crew, Yamashiro
1 Aug 1918 Sublieutenant
1 Dec 1918 Student, Basic course, Naval Gunnery School
23 May 1919 Student, Basic course, Naval Torpedo School
1 Dec 1919 Crew, Murasame
8 Jan 1920 Crew, Nashi
15 Nov 1920 Equipment officer, Tama
1 Dec 1920 Lieutenant JG Crew, Tama
1 Dec 1921 Crew, Isonami
1 Dec 1922 acting Division commander, Tenryu
1 Dec 1923 Lieutenant Student, Advanced course, Naval Torpedo School
1 Dec 1924 Chief Communication officer / Division commander, Sendai
1 Dec 1925 Attendant, 5th Squadron HQ / Staff, 5th Squadron
1 Dec 1926 Attendant, First Expeditionary Fleet HQ / Staff, First Expeditionary Fleet
1 Dec 1927 Chief Communication officer / Division commander, Natori
10 Dec 1928 Instructor / Division commander, Naval Torpedo School
30 Nov 1929 Lt Commander Student, A-course, Naval College
1 Dec 1931 Chief Communication officer / Division commander, Hyuga
15 Nov 1932 Staff, Second Fleet
15 Nov 1934 Attendant, Naval General Staff (8th Section, 4th Bureau)
3 Dec 1934 Staff, Naval General Staff
31 Oct 1935 Staff, Naval General Staff / Instructor, Naval College / Staff, General Staffs
15 Nov 1935 Commander
1 Dec 1937 Staff, 4th Air Squadron
22 Mar 1938 Instructor, Naval College
1 Apr 1939 Instructor, Naval College / Instructor, Naval Paymaster Academy
13 Jul 1939 Staff, Naval General Staff / Instructor, Naval College / Instructor, Naval Paymaster Academy
15 Oct 1939 Commanding officer, Yaeyama
15 Nov 1939 Captain
10 Jun 1940 Member, Sasebo Naval District
20 Jul 1940 Member, Yokosuka Naval District
8 Aug 1940 Chief, 9th Section, 4th Bureau, Naval General Staff
15 Nov 1940 Chief, 9th Section, 4th Bureau / Chief, 11th Section, 4th Bureau, Naval General Staff
10 Jan 1943 Member, Yokosuka Naval District
28 Jan 1943 Commanding officer, Unyo
14 Apr 1943 Commanding officer, Mogami
10 Apr 1944 Member, Yokosuka Naval District
20 Apr 1944 Chief Instructor / Chief Researcher, Naval Antisubmarine School
15 Aug 1944 Chief Instructor / Chief Researcher, Naval Antisubmarine School / Attendant, Sasebo Naval District / Member, Takao Guard District
1 Oct 1944 Chief Instructor / Chief Researcher, Naval Antisubmarine School
15 Oct 1944 Rear Admiral
1 Apr 1945 Chief, Administration Division, Yokosuka Naval Yard / Chief, Factory worker education center
20 Nov 1945 reserved
4 Feb 1974 died (77)
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


45th class of Naval Academy
Vice AdmiralAruga Kosaku
Rear AdmiralAitoku Ichiro, Araki Keikichi, Araki Tsutoo, Asano Shimpei, Fujiwara Kiyoma, Hayashi Shigechika, Hiraide Hideo, Imazato Hiroshi, Ishizuka Chitoshi, Kato Tadao, Kikuchi Tomozo, Kitamura Masayuki, Kobe Yuji, Komura Keizo, Matsubara Hiroshi, Matsuda Takatomo, Matsumoto Takeshi, Miura Hayao, Miyoshi Hisashi, Mizoguchi Tadasu, Morishita Nobuei, Muneyuki Shinnosuke, Nagai Mitsuru, Nakamura Katsuhei, Nakaoka Nobuki, Nakase Noboru, Okada Tametsugu, Otake Toshio, Sasaki Hankyu, Senda Kinji, Setoyama Yasuhide, Shibuya Kiyomi, Shoji Kiichiro, Sumikawa Michio, Takashima Sanji, Tamaki Tomejiro, Tomioka Sadatoshi, Uehara Yoshio, Wada Sumihisa, Yamaguchi Bunjiro, Yamamori Kamenosuke
CaptainPrince Hiroyoshi